กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2794
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of sourcescof sport confidence in Thai college athletes
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
สุพัชรินทร์ ปานอุทัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คำสำคัญ: ความเชื่อมั่น
สาขาการศึกษา
อุดมศึกษาไทย
วันที่เผยแพร่: 2552
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย ที่นำมาจากแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางกีฬา (Source of Sport confidence Questionnaire: SSCQ) ของ Vealey, Hayashi, Garner & Giacobbi) (1998) หลังจากการแปลกลับแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาฉบับภาษาอังกฤษเป็นแบบภาษาไทยแล้ว แบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาฉบับภาษาไทยถูกนำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวิย่างจำนวน 400 คน มีอายุระหว่าง 18-24 ปี (20.58+ 1.6 ปี) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทยมาจาก 3 ด้าน คือ ด้านความสำเร็จในงานที่กระทำด้านการกำกับตัวเอง และด้านวัฒนธรรมของสังคม (X2/ df = 211 FGI = 0.89, AGFI =087, NNFI = 0.98, CFI = 0.98, RMSEA = 0.053) จำนวน 8 องค์ประกอบ คือ การเตรียมพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ และทักษะกีฬา การแสดงความสามารถ การนำเสนอตนเองทางร่างกาย การสนับสนุนจากสังคม ความเป็นผู้นำของผู้ฝึกสอน การมีประสบการณ์ผ่านผู้อื่น การได้รับความสะดวกสบายจากสภาพแวดล้อม และความพึงพอใจต่อสถานการณ์ (X2/df = 2.07. GFI = 0.91, AGFI = 0.88, NNFI = 0.98, CFI = 0.98 RMSEA = 0.048) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแต่ละองค์ประกอบและค่าความเชื่อมั่นของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.79-0.91
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2794
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p82-97.pdf602.89 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น