กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2792
ชื่อเรื่อง: ความต้องการและการได้ตอบสนองของแฟนคลับในด้านการให้บริการของสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
กฤติญา เซ่งฮะ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คำสำคัญ: ทีมฟุตบอล - - ชลบุรี
ผู้ชมฟุตบอล
ฟุตบอล - - แง่สังคม
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2552
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและการได้รับการตอบสนองของแฟนคลับในด้านการให้บริหารของสดมสรฟุตบอล ชลบุรี เอฟซี เปรียบเทียบความต้องการและการได้รับการตอบสนองของแฟนคลับในด้านการให้บริการของสดมสรฟุตลอบชลบุรี เอฟซีของกลุ่มแกนนำ และกลุ่มสมาชิก และหาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและการได้รับการตอบสนองของแฟนคลับในด้านการให้บริการของสดมสรฟุตบอลทีมชลบุรี เอฟซี ของกลุ่มแกนนำ และกลุ่มสมาชิก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป้นแบบสอบถามความต้องการและการได้รับการตอบสนองของแฟนคลับในด้านการให้บริการของสโมสรฟุตบอล ชลบุรี เอฟซี ตามหลักการส่วนประสมการตลาดการบริการ (7P's) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงเท่ากับ .97 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มแกนนำ 59 คน และกลุ่มสมาชิก 327 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และสหสมัพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) สรุปผลการศึกษาพบว่า 1) ความต้องการและการได้รับการตอบสนองของแฟนคลับในด้านการให้บริการของ สดมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี ของกลุ่มแกนนำและกลุ่มสมาชิก ความต้องการและการได้รับการตอบสนอง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบความต้องการและการได้รับการตอบสนองของแฟนคลับ ในด้านการให้บริการของสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี ภายในกลุ่มแกนนำและกลุ่มสมาชิกโดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3) เปรียบเทียบความต้องการและการได้รับการตอบสนองของแฟนคลับในด้านการให้บริการของสดมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี ระหว่างกลุ่มแกนนำกับกลุ่มสมาชิก ความต้องการและการได้รับการตอบสนองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 4) การได้รับการตอบสนองของแฟนคลับในด้านการให้บริการของสดมสรฟุตบอลทีมชลบุรี เอฟซี ของกลุ่มแกนนำกับกลุ่มสมาชิก โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 The purpose of this study was to needs and responses of Chonburi F.C. fan's club on Chonburi F.C. service,to compare the need and responses of Chonburi football fan's club on Chonburi F.C. service of mainstay member and member, the correlation of need and responses of Chonburi football fan's club on Chonburi F.C. service of mainstay member and member. The population were 56 mainstay member and 327 member of Chonburi football fan/s club. The Research instruments were questionnaire on need and responses of Chonburi football fan/s club on Chonburi F.C. service on Marketing Mix (7P's). Data were analyzed by using percenrage, mean, standard deviation, t-test and Simple Correlation. The study results 1) The need and responses of Chonburi-football fan's club on Chonburi F.C. service of mainstay member and member indicated at the highest level. 2) The need and responses of Chonburi football fan's club on Chonburi F.C. service between mainstay member and member was not significantly. 3) The need and responses of Chonburi football fan's club on Chonburi F.C. service of mainstay member and member was significantly at .05 level. 4) The need and responses of Chonburi football fan's club on Chonburi F.C. service of mainstay member and member indicated correlation was significantly at .05 level.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2792
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
17-31.pdf168.92 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น