กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2791
ชื่อเรื่อง: สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก 2008
ชื่อเรื่องอื่นๆ: State, problem and management development direction of professional football clubs participating in Thailand Football Premier League
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมโภชน์ อเนกสุข
สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คำสำคัญ: ทีมฟุตบอล
ฟุตบอล - - การจัดการ
ฟุตบอล
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนา การดำเนินงานบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพ ที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ พรีเมีย ลีก 2008 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิดตามเกณฑ์มาตรฐานสโมสรฟุตบอลอาชีพ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย มีค่าความเที่ยงตรงอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และค่าความเชื่อมั่น .99 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพ รวม 68 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง 11 คน ผู้บริหารระดับกลาง 9 คน และผู้บริหารระดับล่าง 48 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. 2.ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการดำเนินงานบริหารจัดการ จำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับล่าง พบว่าระดับปัญหาตามความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางกับผู้บริหารระดับล่าง โดยรวมแตกต่างกัน (p<.05) 3. ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการดำเนินงานบริหารจัดการ ตามลักษณะอายุของสโมสรคืออายุระหว่าง 1-5 ปี กับอายุมากกว่า 5 ปี โดยรวมไม่แตกต่างกัน (p>.05)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2791
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p33-p47.pdf229.84 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น