กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2781
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของนักกีฬาระดับอุดมศึกษา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: คุณัตว์ พิธพรชชัยกุล
นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คำสำคัญ: กีฬา - - แง่จิตวิทยา
กีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2549
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและศึกษาอิทธิพลของลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธฺ์ที่มีต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและศึกษาอิธิพลของลักาณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธฺ์ที่มีต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 594 คน เป็นนักกีฬาชาย 349 คน หญิง 245 คน มีอายุเฉลี่ย 20.67ช1.63 ปี (อายุระหว่าง 18-25 ปี) ให้นักกีใาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จในการเล่นกีฬา จำนวน 13 ข้อและแบบสอบถามแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา จำนวน 30 ข้อ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า โมเดลแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (RMSEA = .043, SRMR = .046, NFI = 97, CFI = .98) แสดงว่า แบบสอบถามแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬามีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสามารถใช้วัดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาได้เป็นอย่างดีจากการสำรวจพบว่า มีจำนวนนักกีฬาที่มีลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ที่มุ่งในการกระทำระดับสูง และมุ่งเปรียบเทียบผู้อื่นในระดับตำ่ (Task สูง Ego ตำ่) มีจำนวนมากที่สุด รองลงมาเป็นนักกีฬาที่มีลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ที่มุ่งในการกระทำระดับสูง และมุ่งเปรียบเทียบผู้อื่นในระดับสูง (Task สูง Ego สูง) และนักกีฬาที่มีลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ที่มุ่งในการกระทำระดับตำ่ และมุ่งเปรียบเทียบผู้อื่นในระดับตำ่ (Task ตำ่ Ego ตำ่) สำหรับนักกีฬาที่มีลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ที่มุ่งในการกระทำระดับตำ่ และมุ่งเปรียบเทียบผู้อื่นในระดับตำ่ (Task ต่ำ Ego สูง) สำรวจไม่พบในการวิจัยครั้งนี้นอกจากนี้ ยังพบว่า นักกีฬากลุ่ม Task สูง Ego สูง และ กลุ่ม Task สูง Ego ต่ำ มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ด้านใฝ่สัมฤทธิ์/ การยอมรับและด้านการทำงานเป็นทีมแตกต่างกับนักกีฬากลุ่ม Task ต่ำ Ego ต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สำหรับนักกีฬากลุ่ม Task สูง Ego สูง และกลุ่ม Task สูง Ego ต่ำ มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ด้านใฝ่สัมฤทธิ์/ การยอมรับและด้านการทำงานเป็นทีมมีความแตกต่างกันอย่างไรไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้ฝึกสอนและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการกีฬาควรส่งเสริมให้นักกีฬามีบุคลิกลักษณะที่มุ่งในการกระทำและพยายามกระตุ้นให้นักกีฬามีแรงจูงใจทางด้านใฝ่สัมฤทธิ์/ การยอมรับ และด้านการทำงานเป็นทีมในการฝึกซ้อมกีฬา ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักกีฬา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2781
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p17-27.pdf1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น