กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2774
ชื่อเรื่อง: ขวัญกำลังใจและความท้อถอยในการปฏิบัติงานของครูฝึกประจำฟิตเนสเซนเตอร์ในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Morale and burnout of instructors in fitness centers in Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมโภชน์ อเนกสุข
สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
ณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก
ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คำสำคัญ: กำลังใจ
ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา)
ผู้ฝึกกีฬา - - จิตวิทยา
สถานกายบริหาร
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับขวัญกำลังใจและความท้อถอย เปรียบเทียบปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับขวัญกำลังใจและความท้อถอย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกำลังใจกับความท้อถอยในการปฏิบัติงานของครูฝึก ประชากรคือ ครูฝึกประจำฟิตเนสเซนเตอร์ 21 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 84 คน ประกอบด้วยครูฝึกเพศชาย 57 คน และหญิง 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิจารณาความแตกต่างได้จากขนาดของผล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ แกมม่า ผลการวิจัยพว่า 1. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติของงานครูฝึก ประจำฟิตเนสเซนเตอร์ในจังหวัดชลบุรีอยู่ในระดับมาก 2. ความท้อถอยในการปฏิบัติงานของครูฝึก ประจำฟิตเนสเซนเตอร์ในจังหวัดชลบุรีอยู่ในระดับน้อย 3. การเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูฝึก พบว่า ด้านเพศ ประสบการณ์ รายได้ และประเภทของฟิสเนสเซนเตอร์ มีขวัญกำลังใจ ไม่แตกต่างกัน 4. การเปรียบเทียบปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับความท้อถอยในการปฏิบัติงานของครูฝึก พบว่าด้านเพศ ประสบการณ์ รายได้ และประเภทของฟิตเนสเซนเตอร์ มีความท้อถอย ไม่แตกต่างกัน 5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกำลังใจกับความท้อถอยในการปฏิบัติงานของครูฝึกประจำฟิตเนสเซนเตอร์ในจังหวัดชลบุรี พบวา่ มีความสัมพันธ์กับระดับมากอยู่ในทางปฏิภาค
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2774
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
49-60.pdf321.44 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น