กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2768
ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการเตรียมทีมฟุตบอลอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมโภชน์ อเนกสุข
วรวิทย์ มั่นพันธ์พาณิชย์
สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คำสำคัญ: ทีมฟุตบอล
ฟุตบอล - - การจัดการ
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริหารจัดการเตรียมทีมฟุตบอลอาชีพ ตามโครงสรา้งหน้าที่ของการบริหาร 4 ด้าน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การนำองค์กร และการควบคุม และเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการเตรียมทีมฟุตบอลอาชีพ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ พรีเมียลีก 2008 จากกลุ่มทีมที่มีคะแนนสะสมรวมมากที่สุด และกลุ่มที่มีคะแนนสะสมรวมน้อยที่สุด กลุ่มละ 3 ทีม จากผลการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลด์ พรีเมียลีก กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 190 คน ประกอบด้วย ผู้จัดกรทีม 14 คน ผู้ฝึกสอน 14 คน และนักกีฬา 162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารจัดการเตรียมทีมฟุตบอลอาชีพ ที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียลีก 2008 โดยรวมทุกด้านมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกย่อยเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการนำองค์กร และด้านการควบคุม 2. ผลการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการเตรียมทีมฟุตบอลอาชีพ จากกลุ่มที่มีคะแนนสะสมรวมมากที่สุด 3 อันดับแรก กับกลุ่มที่มีคะแนนสะสมรวมน้อยที่สุด 3 อันดับสุดท้าย จากผลการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ พรีเมียลีก โดยรวมทุกด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน ซึ่งกลุ่มที่มีคะแนนรวมมากที่สุด 3 อันดับแรกมีการดำนเนินงานที่มากกว่าทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้านการวางแผนข้อมที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ คือ ด้านการดำเนินงานในด้านงบประมาณของสโมสร 2. ด้านการจัดองค์กรข้อที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ ด้านการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสโมสร 3. ด้านการนำองค์กรข้อที่แตกต่างกันมากที่สุด คือด้านนักกีฬา และบุคลากรในทีมได้รับการพักผ่อนหย่อยใจจากกิจกรรมนันทนาการที่ทางสโมสรจัดให้ และ 4. ด้านการจัดควบคุมข้อที่แตกต่างกันมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนากระบวนการและการประเมินผลการบริหารจัดการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นมาตรฐาน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2768
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-p17.pdf233.12 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น