กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2767
ชื่อเรื่อง: การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตและการจัดการองค์กร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Advanced manufacturing technology (AMT) transfer and organizational management
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุดา สุวรรณาภิรมย์
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: กระบวนการผลิต
การจัดการโครงการ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2767
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p82-91.PDF8.4 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น