กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2765
ชื่อเรื่อง: ความแตกต่างของประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์การรับรู้ วัฒนธรรมองค์การของพนักงาน บริษัท บริการวิศวกรรม จำกัด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Differences of teamwork effectiveness and relationship of organizational culture perception of employee: A case study of Borikarn Wisawakarn company limited
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภูวรินทร์ นิลรังษี
กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
แอนนา สุภศร
อัจจิมา ศุภจริยวัตร
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม
วัฒนธรรมองค์การ
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การศึกษาความแตกต่างของประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงาน บริษัท บริการวิศวกรรม จำกัด มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และระดับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท บริการวิศวกรรม จำกัด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท บริการวิศวกรรม จำกัด ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ การรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท บริการวิศวกรรม จำกัด กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท บริการวิศวกรรม จำกัด จำนวน 240 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบบกำหนดสัดส่วน (Proportionate) ของพนักงานในแต่ละแผนก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายตามวิธี LSD (Least-Significant Difference) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson Product-moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท บริการวิศวกรรม จำกัด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี โดยมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบความเหลื่อมล้ำของอำนาจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0302 และระดับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายมี ความความชัดเจนและสอดคล้องอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6275 และพนักงานที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่า ปริญญาตรีมีประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมโดยรวมสูงกว่าพนักงานทีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการรับรู้วัฒนธรรมองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีม ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.651 และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2765
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba8n2p87-105.pdf2.25 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น