กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2765
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorภูวรินทร์ นิลรังษี
dc.contributor.authorกรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
dc.contributor.authorแอนนา สุภศร
dc.contributor.authorอัจจิมา ศุภจริยวัตร
dc.contributor.otherวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:18:51Z
dc.date.available2019-03-25T09:18:51Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2765
dc.description.abstractการศึกษาความแตกต่างของประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงาน บริษัท บริการวิศวกรรม จำกัด มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และระดับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท บริการวิศวกรรม จำกัด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท บริการวิศวกรรม จำกัด ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ การรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท บริการวิศวกรรม จำกัด กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท บริการวิศวกรรม จำกัด จำนวน 240 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบบกำหนดสัดส่วน (Proportionate) ของพนักงานในแต่ละแผนก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายตามวิธี LSD (Least-Significant Difference) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson Product-moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท บริการวิศวกรรม จำกัด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี โดยมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบความเหลื่อมล้ำของอำนาจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0302 และระดับประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายมี ความความชัดเจนและสอดคล้องอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6275 และพนักงานที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่า ปริญญาตรีมีประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมโดยรวมสูงกว่าพนักงานทีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการรับรู้วัฒนธรรมองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีม ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.651 และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมth_TH
dc.subjectวัฒนธรรมองค์การth_TH
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleความแตกต่างของประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์การรับรู้ วัฒนธรรมองค์การของพนักงาน บริษัท บริการวิศวกรรม จำกัดth_TH
dc.title.alternativeDifferences of teamwork effectiveness and relationship of organizational culture perception of employee: A case study of Borikarn Wisawakarn company limiteden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume8
dc.year2556
dc.description.abstractalternativeThis study is aimed 1) to examine level of organizational culture perception and level of teamwork effectiveness, 2) to compare teamwork effectiveness of employees with different demographic characteristics, and 3) to examine the relationship of organizational culture perception and teamwork effectiveness of employees at Borikarn Wisawakam Co., Ltd. The samples of this study which are consisted of 240 employees from different departments are derived from proportionately stratified random sampling. Statistics used for data analysis are percentage, means, standard deviation (SD), t-test, One Way ANOVA, LSD (Least-Significant Difference) comparison, and Pearson’s product moment correlation coefficient. The findings show that the majority of the employees are male aged 30-40 years old who receive a Bachelor’s degree with collected employment duration of 5 years and/or less. The level of organizational culture perception in terms of power distance is high with means of 4.0302. The level of teamwork effectiveness in terms of consistent objective is high with means of 3.6275. Overall teamwork effectiveness of employees with lower than a Bachelor’s degree is higher than of employees with Bachelor’s degree and/or higher at statistical significance of 0.05. Overall organizational culture perception is correlated with teamwork effectiveness at moderate level with correlation (r) of 0.651 and be unidirectional at statistical significance of 0.01.en
dc.journalวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review
dc.page87-105.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba8n2p87-105.pdf2.25 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น