กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2761
ชื่อเรื่อง: การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน การควบคุมภายในของธุรกิจ อุตสาหกรรม Polyethylene foam production: กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Accounting information usage for internal control planning of polyethylene foam production industrial business: A case study of ABC (Thailand) Co.,Ltd
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จตุรงค์ อุตมกูล
ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
อรนิชา โพธิ์ทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การควบคุมภายใน
การบัญชี
การใช้สารสนเทศ
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การค้นคว้าแบบอิสระเรื่อง การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน การควบคุมภายในของธุรกิจอุตสาหกรรม Polyethylene foam production: กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้สารสนเทศเพื่อการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทต่อไป วิธีการศึกษาเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต และสัมภาษณ์ ผู้บริหารของกิจการจำนวน 4 ท่าน ตามกรอบการการควบคุมภายใน พร้อมวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไข ในแต่ละวงจรการค้าซึ่งมีทั้งหมด 2 วงจร อันได้แก่ วงจรรายจ่าย และวงจรการผลิต จากการศึกษาพบว่า กิจการมีการใช้แนวทางการใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพแต่ละวงจรการค้า แบ่งตามประเภทกิจกรรม โดยในวงจรรายจ่ายมีการใช้แนวทางการควบคุมภายในสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ คือ ในเรื่องทั่วไประบบการจัดซื้อ ระบบการจ่ายชำระหนี้ ด้านระบบเจ้าหนี้ และการควบคุมเงินสดย่อย ส่วนใหญ่มีการใช้ระบบสารสนเทศที่ดีและการปฏิบัติในการควบคุมภายในแล้ว และสำหรับวงจรการผลิตซึ่งเป็นวงจรหลักในการดำเนินธุรกิจและ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต้องมีการใช้ระบบสารสนเทศในส่วนการผลิตสินค้าร่วมกับการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี ได้แก่ การผลิต ระบบคลังสินค้า การจ่ายและการจัดเก็บวัสดุ ในส่วนของสินค้าสำเร็จและวัตถุดิบ ส่วนที่ต้องมีการปรับปรุงการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีร่วมในการการควบคุมภายใน ได้แก่ ในส่วนของการผลิตสินค้าระหว่างการผลิตอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผลการประเมินการใช้ระบบสารสนเทศของกิจกรรมภายในวงจรทั้ง 2 ส่วนใหญ่มีการใช้ ระบบสารสนเทศและการควบคุมที่ดี แต่ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมบางอย่างที่ไม่มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศและการควบคุมภายในที่ดีคือ การตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารการส่งเสริมประสิทธิภาพของพนักงานในหน่วยงาน การควบคุมดูแลสินค้า ซึ่งกิจการควรมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2761
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba9n1p135-148.pdf806.17 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น