กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2759
ชื่อเรื่อง: ปัญหาในการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ในเขตสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Problems in the preparation of financial statements for non-farm cooperatives in cooperatives auditing office (region 2)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิภารัตน์ บ่อพลอย
ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
อรนิชา โพธิ์ทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: งบการเงิน
บัญชี
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดทำงบการเงิน ของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในเขตสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือสหกรณ์นอกภาคการการเกษตร ในเขตสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี) จำนวน 204 สหกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา ในการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ในเขตสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าสถิติที่ใช้ คือ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยปรากฏว่า ปัญหาในการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ในเขตสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 2 (ชลบุรี) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ในการปฏิบัติงานทางการบัญชีมีคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติการมีรายละเอียดมาก ผู้จัดทำงบการเงินขาดแรงจูงใจในการทำงาน เนื่องจากผลตอบแทนในการทำงานต่ำ และโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูปยังไม่สนองความต้องการของสหกรณ์อย่างเต็มที่
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2759
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba9n1p109-120.pdf703.05 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น