กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2758
ชื่อเรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านประกันคุณภาพ ของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The efficiency assessment of management information system for internal quality assurance implemented in the office of Si Racha campus Kasetsart university
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุตรา สุนทรส
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: การประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพ ของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านประกัน คุณภาพ ของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพก่อนและหลัง จากใช้ระบบสารสนเทศ เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ โดยการแยกประเด็นของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและทัศนะของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในส่วนของทรัพยากรที่ใช้ กระบวนการ และผลของการประกันคุณภาพของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ หลังการนำระบบมาใช้ ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา และก่อนการนำระบบมาใช้เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษาผลการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรากฏว่าระบบสารสนเทศที่นำมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้การดำเนินงาน “มีประสิทธิภาพ” มากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ “ประสิทธิผล” จึงเห็นได้ว่าการนำระบบสารสนเทศเพื่อเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ทำให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพมีความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (SAR) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานด้านประกันคุณภาพได้สะดวกในทุกที่ ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และสามารถตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลและประมวลผลได้ทันทีซึ่งเป็นการลดความยุ่งยาก ซับซ้อน ส่งผลให้คะแนนการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มีอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลการวิจัยจึงเห็นว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ควรมีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน นำระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ มาปรับใช้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทิศทางเดียวกันต่อไปในอนาคต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2758
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba9n1p89-107.pdf1.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น