กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2757
ชื่อเรื่อง: การควบคุมภายในวัตถุดิบคงเหลือ ของ บริษัท XYZ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รังสิมา วนิชพงษ์
ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง
อรนิชา โพธิ์ทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การควบคุมภายใน
วัตถุดิบคงเหลือ
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO เพื่อทำให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายใน สามารถวิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงและสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท XYZ (ประเทศไทย) จำกัด โดยวิธีการสังเกตการปฏิบัติงานและสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแผนกจัดซื้อ แผนกคลังสินค้าและแผนกบัญชี ทั้งหมด 11 คน ผลการศึกษา พบว่า บริษัท XYZ (ประเทศไทย) จำกัด มีระบบการควบคุมภายในด้านวัตถุดิบคงเหลืออยู่ในระดับปานกลางถึงดี สอดคล้องกับแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ยกเว้น เรื่องการสอบทาน การติดตามประเมินผลและการประเมินความเสี่ยงที่ยังมีความไม่สอดคล้องบางเรื่อง เช่น การประเมินผลการดำเนินงานตามแผน การระบุเหตุการณ์เสี่ยงและประเมินความเสี่ยง การสอบทานการขอซื้อและการรับวัตถุดิบจากฝ่ายคลังสินค้าของบริษัท ควรพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของระบบการจัดซื้อให้เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพิ่มการมอบหมายอำนาจหน้าที่ การสอบทาน การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผน ตลอดจนจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานตรวจสอบภายในควรวางแผนงานตรวจสอบรวมทั้งกำหนดแนวทางและขอบเขตการตรวจสอบให้สอดคล้อง เพื่อลดจุดอ่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะให้บริษัทควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือของฝ่ายสินค้ากับรายงานสรุปสินค้าคงเหลือให้ความสำคัญในการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือที่มีการเคลื่อนไหวช้า
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2757
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba9n1p75-87.pdf756.28 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น