กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2753
ชื่อเรื่อง: ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการประกอบธุรกิจนำเข้า- ส่งออกสินค้าระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Potential of the owners of small and medium enterprise of product import and export between Thailand and People's Republic of China
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัชรี กำจัดโศรก
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้า
ศักยภาพของผู้ประกอบการ
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มตัวอย่างใน การวิจัย เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก สินค้ากับประเทศจีน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 13 ราย และโดยการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า ศักยภาพด้านความสามารถของตนเอง ผู้ประกอบการมีทั้งความสามารถด้านการบริหารจัดการ ทางธุรกิจ ความสามารถทางความคิดและสติปัญญา ความสามารถทางการพูดและการเจรจา ความสามารถทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถทางด้านความกล้าและความพยายาม ศักยภาพด้านการตระหนักถึงโอกาส พบว่า ผู้ประกอบ การมีโอกาสทางด้านการตลาด โอกาสจากตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า โอกาสจากคำแนะนำที่ดี โอกาสด้านภูมิประเทศและ ขนาดประชากร และโอกาสจากนโยบายทางการค้าของประเทศ ศักยภาพด้านความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค พบว่า ผู้ประกอบการมีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคทางด้านคุณภาพสินค้า เอกสาร แรงงาน ความเสี่ยง ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าและการขนส่งสินค้า ศักยภาพด้านการจัดการทุนมนุษย์และทุนทางสังคม พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เรียนรู้รวดเร็วและตลอดเวลา มีประสบการณ์ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความรับผิดชอบ การฝึกอบรม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดำเนินชีวิต ศีลธรรม ความซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา มีค่าตอบแทนและการดูแลที่เหมาะสม ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีการมีมนุษยสัมพันธ์หรือการมีพันธมิตรที่ดี การสื่อสารด้วยภาษาจีน การเจรจาต่อรอง ความไว้วางใจ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระบบความคิดและความรู้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2753
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba9n2p111-126.pdf885.85 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น