กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2751
ชื่อเรื่อง: แรงจูงใจ พฤติกรรม และประเภทการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Motivation factors, travel behavior and types of tourism of Russian tourists in Pattaya city
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนกฤต ยิ่งยง
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
แรงจูงใจ
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจ พฤติกรรม และประเภทการท่องเที่ยวเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ผลการวิจัยพบว่า คือ นักท่องเที่ยวมีความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนของรัสเซีย ชอบใช้รถโดยสารประจำทางในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองพัทยา ชอบเดินทางแบบครอบครัว/ คู่สมรส พักแรมแบบโรงแรม/ รีสอร์ท และมีความต้องการในการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยรูปแบบ Package Tour มากกว่าเดินทางกับบริษัทนำเที่ยว ประเภท การท่องเที่ยวที่นิยม คือ การท่องเที่ยวเพื่อสันทนาเพื่อชมประวัติศาสตร์ ชมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งแวดล้อมเมื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่มีต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในระดับสูง (X > 3.49) ได้แก่ ด้านประสบการณ์การท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม การได้รับข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ ด้านความสามารถในการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คุณภาพการบริการ ความยุติธรรมด้านราคา ด้านสิ่งรบกวน สถานบันเทิง ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่าย ด้านอาหารและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ในขณะที่แรงจูงใจที่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการบริการขนส่งสาธารณะ สาธารณสุขหรือความสะอาดของอาหารและสถานที่ต่าง ๆ ไม่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับรูปแบบการท่องเที่ยวเมืองพัทยาของ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2751
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba9n2p81-96.pdf864.81 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น