กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2749
ชื่อเรื่อง: ผลของการหล่อต่อความแข็ง การกันหมอง และโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเงิน เครื่องประดับ เงิน-ทองแดง-สังกะสี-ซิลิกอน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชุติมันต์ จันทร์เมือง
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
วรรณพร คงเมือง
J. T. H. Pearce
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
คำสำคัญ: โลหะ
เงิน
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2012
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2749
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น