กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2745
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแนวทางควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors influencing the success rate of operation under the national guideline for tuberculosis control by public health personnel in tambon health promoting hospital, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วสุธร ตันวัฒนกุล
นิภา มหารัชพงศ์
สิทธนะ วชิระสิริกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: การทำงาน
การบริหารงานบุคคล
บุคลากรสาธารณสุข
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่ออัตราความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแนวทางควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชลบุรี และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราความสำเร็จในการปฏิบัติงานควบคุมวัณโรค โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 202 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค ความพยายามในการทำงาน การสนับสนุนขององค์กร ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยคํ้าจุน และการปฏิบัติงานควบคุมวัณโรค การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานควบคุมวัณโรคส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความพยายามในการทำงานการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร มีแรงจูงใจ และมีการปฏิบัติงาน ควบคุมวัณโรคอยู่ในระดับสูง อัตราความสำเร็จเฉลี่ย ร้อยละ 86.4 โดย ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การรักษา ความสำเร็จในการทำงาน ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ลักษณะของงาน การยอมรับนับถือ ความพยายามในการทำงาน และความรับผิดชอบ สามารถสร้างสมการทำนายอัตราความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแนวทางควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ 97.9 โดยที่ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลในการทำนายอัตราความสำเร็จในการปฏิบัติงานมากที่สุด ดังนั้น การปฏิบัติงานตามแนวทางควบคุมวัณโรคแห่งชาติ จึงควรมีการส่งเสริมระบบการปฏิบัติงานแบบมีพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ และมีระยะเวลาในการทำงานสูง เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแนวทางควบคุมวัณโรคให้มากยิ่งขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2745
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
pubh9n2p76-84.pdf1.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น