กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2739
ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Experiences of family members in caring of patients with chronic congestive heart failure
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุภาภรณ์ ด้วงแพง
วัลภา คุณทรงเกียรติ
สมฤดี ดีนวนพะเนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้ป่วย - - การดูแล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หัวใจวาย - - ผู้ป่วย - - การดูแล
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ผู้ให้ข้อมูลเป็นสมาชิกครอบครัวที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 10 ราย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการจดบันทึกภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงใจความหลัก ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง สามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความรู้สึกของสมาชิกครอบครัวต่อการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ซึ่งแยกเป็น 2 ประเด็นย่อย คือ ความผูกพัน และเป็นหน้าที่ รวมถึงความรู้สึกเหนื่อยแต่ภูมิใจ 2) การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังซึ่งแยกเป็น 3 ประเด็นย่อย คือ การดูแลแบบทันใจ การดูแลเฉพาะโรค และการดูแลทางใจ 3) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเด็นย่อย คือ การขาดรายได้ การขาดความเป็นอิสระ และการขาดความรู้ในการดูแล 4) การจัดการปัญหาของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ซึ่งแยกเป็น 3 ประเด็นย่อย คือ การทำใจ การแสวงหาความรู้ และการช่วยเหลือ จากญาติ ผลการศึกษาครั้งนี้ พยาบาลสามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบเพื่อการสนับสนุนสมาชิกครอบครัวให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2739
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
52-64.pdf1.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น