กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2738
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางสังคมในเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Predictors of social behavior of preschoolers receiving service in child care centers in the municipality, Chon Buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุภาพร แสงหล้า
นุจรี ไชยมงคล
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ทักษะทางสังคมในเด็ก
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยแบบบรรยายเชิงหาความสัมพันธ์และทำนายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางสังคมในเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็ก ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาและเด็กวัยก่อนเรียนจำนวน 124 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามพื้นฐานอารมณ์เด็ก แบบสอบถามความสัมพันธ์ในครอบครัว และแบบสอบถามพฤติกรรมทางสังคม มีค่าความเชื่อมั่นของครอนบาคอัลฟาเท่ากับ .74, .90, .71 ตามลำดับ และแบบสอบถามสิ่งแวดล้อมที่บ้าน นำไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยวิธีหาค่าคูเดอร์ริชาร์ดสัน -20 (KR-20) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .78 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าเพศของเด็ก (หญิง) ความสัมพันธ์ในครอบครัว และสภาพแวดล้อมที่บ้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยก่อนเรียน (r = -.232 p < .05, r = .249, p < .01 และ r = .222, p <.05 ตามลำดับ) ความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นตัวทำนายที่ดีที่สุดและมีนัยสำคัญทางสถิติ สามารถทำนายพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยก่อนเรียนได้ร้อยละ 6.2 ( = .225, t = 2.573, p < .05) รองลงมาคือ เพศของเด็ก ทำนายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ( = -.206, t = -2.353, p < .05) และตัวแปรทั้งสองสามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยก่อนเรียนได้ร้อยละ 10.4 (R2 = .104, F1,119 = 6.880, p < .01) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความสำคัญและส่งผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยก่อนเรียน พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียน ควรส่งเสริมให้ครอบครัว ได้มีการใช้เวลาและทำกิจกรรมร่วมกัน จะเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และส่งผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยก่อนเรียนที่เหมาะสม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2738
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
65-76.pdf1.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น