กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2732
ชื่อเรื่อง: การพยาบาลเพื่อการตายดีตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Good death nursing care as perceived by the professional nurses
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัลภา คุณทรงเกียรติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การตาย
การพยาบาล
พยาบาล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาของไฮเดกเกอร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายการพยาบาลเพื่อการตายดีตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ผู้ให้ข้อมูลเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดชลบุรี เลือกให้ผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 8 คน เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2555 โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต และการสะท้อนคิด วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนของ Cohen, Kahn & Steeves (2000) ผลการศึกษาพบ ประเด็นหลักเกี่ยวกับการพยาบาลเพื่อตายดีตามการรับรู้ของพยาบาลรวม 5 ประเด็น คือ การตายอย่างสงบ การตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติ กิจกรรมการพยาบาลเพื่อการตายดี ผลจากการพยาบาลเพื่อการตายดี และสิ่งที่เอื้อให้เกิดการพยาบาลเพื่อการตายดี ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงการพยาบาลเพื่อตายดีตามการรับรู้ของพยาบาล ทำให้สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานการพยาบาลและการทำวิจัยต่อไปเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดการตายที่ดีต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2732
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
69-86.pdf1.85 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น