กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/273
ชื่อเรื่อง: แนวปะการังน้ำตื้นของเกาะกับระดับน้ำทะเล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Reef flat coral assemblages on the Lsland and sea level
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิภูษิต มัณฑะจิตร
อัญชลี จันทร์คง
สุเมตต์ ปุจฉาการ
จามรี แย้มยิ้ม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปะการัง
หมู่เกาะมัน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชาคมปะการังตามแนวตัดขวางของแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะมันระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลักษณะโครงสร้างของแนวปะการัง มีความกว้าง ๑๐๐-๑๗๐ เมตร ลึกไม่เกิน ๖ เมตร แนวปะการังแนวราบส่วนใหญ่เป็นปะการังตาย ขณะที่แนวลาดมีปะการังมีชีวิตน้อยปะการังมีชีวิตรวมเฉลี่ยของ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีปะการังมีชีวิต ๒๕.๕% และปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ลดลงเหลือ ๑๔.๔% ความหลากหลายของชนิดปะการังก็มีการเปลี่ยนแปลงลดลง ทำให้สภาพของแนวปะการังอยู่ในระดับเสื่อมโทรม พบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นเกินระดับวิกฤตที่ ๓๑ C สองครั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และเกิดการฟอกขาวปะการังขึ้น ทำให้มีปะการังตายมากขึ้น โดยปะการังชนิดที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นปะการังที่มีรูปทรงเป็นก้อน ได้แก่ Porites lutes, Diploastrea helipora and Symphyllio spp. ซึ่งเป็นปะการังที่มีขนาดใหญ่ถึงใหญ่มาก This study monitor temporal changes on coral community structure along the reef profile between 2010 and 2011. The structure of the reff in this area has a length between 100-170 meter and the maximum depth is 6 meter below mean sea level. The corals of the reef flat are almost die cause the area cover with dead coral and coral debris. On the reef slope, there was more loving coral than that on the reef flat with about 40-60% cover. There was a fluctuation of sea water temperature with a highest peak over 31 C during March 2010 and April 2011. This event caused coral bleaching and mortality of corals. The area cover of corals between these two years was 25.5 and 14.4. The diversity of coral assemblages was also decrease. The most tolerance group of corals was massive live form, especially Porites lutes, Diploastrea helipora and Symphyllia spp. These corals are a big to very big colony size.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/273
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น