กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2729
ชื่อเรื่อง: การแพทย์แผนจีน กับการสาธารณสุขไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Traditional Chinese Medicine and Thai public health
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กุหลาบ รัตนสัจธรรม
ศิริพร จันทร์ฉาย
พัชนา ใจดี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: การแพทย์ทางเลือก
การแพทย์แผนจีน
สาธารณสุข - - ไทย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การแพทย์แผนจีน ถือเป็นหนึ่งในการแพทย์ทางเลือกที่สำคัญและเป็นที่นิยมในเมืองไทย เนื่องจากปัจจุบันการแพทย์แผนตะวันตก (Western Medicine) ซึ่งเป็นการแพทย์แผนหลักในประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยหรือความเจ็บป่วยของประชาชนได้ทั้งหมด ดังนั้นประชาชนจึงได้หันมาพึ่งพาการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนตะวันตกด้วย วัตถุประสงค์ของบทความ เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมเรื่องการแพทย์แผนจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและอธิบายหลักการพื้นฐานสำคัญของการแพทย์แผนจีน ซึ่งอาศัยหลักปรัชญาและหลักจริยธรรมของเต๋าและขงจื่อ การแพทย์แผนจีน เน้นการมองสุขภาพแบบองค์รวม (Concept of Holism) และ การพิจารณาถึงความแตกต่างในลักษณะเฉพาะของโรค ลักษณะของคนและการรักษา (syndrome differentiation and treatment) รวมทั้งสุขภาพมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมมาก ตัวอย่างการแพทย์แผนจีนที่นิยมนำมาใช้ในประเทศไทย คือ การฝังเข็ม (Acupuncture) การนวดแผนจีน (Chinese massage / “Tui-na”) และการใช้สมุนไพรจีน (Chinese herbal) การเคลื่อนไหวเดินพลังลมปราณด้วยเทคนิควูซู (Wushu) เพื่อส่งเสริมสุขภาพและบำบัดโรค
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2729
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
pubh8n2p120-132.pdf2.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น