กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2723
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorธนภณ ธรรมรักษ์
dc.contributor.authorคุณวุฒิ คนฉลาด
dc.contributor.authorสมศักดิ์ ลิลา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:18:47Z
dc.date.available2019-03-25T09:18:47Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2723
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านบริหารจัดการศึกษา จำนวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการพัฒนารูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการศึกษาจำนวน 10 คน ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม และกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 525 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบ ได้แก่ 1. การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2. การบริหารทรัพยากรในองค์การ 3. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ 4. การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 5. การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ 6. การเป็นผู้นำองค์การส่วนแนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดในด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม และอยู่ในระดับมากในด้านการเป็นผู้นำองค์การ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุล และด้านการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการบริหารองค์การth_TH
dc.subjectผู้บริหารโรงเรียนth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำth_TH
dc.subjectโรงเรียน - - การบริหารth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานth_TH
dc.title.alternativeDevelopment of strategic leadership model of school administrators under The Office of The Basic Education Commissionen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume9
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeThe purposes of the study were to construct the development of strategic leadership model of school administrators under the Office of the Basic Education Commission. The informants used to construct the model included five educational management experts, derived by means of purposive sampling. They were invited to participate in this study by using in depth interview. The model was developed by 10 educational administration experts by using the focus group discussion. The strategic leadership model was tested for its appropriateness by 525 Basic Education Commission administrators. The results revealed that the development of strategic leadership model of school administrators consisted of six categories: 1) Determining strategic direction., 2) Organization Resource Management., 3) Sustaining an effective organizational culture., 4) Emphasizing ethical practices., 5) Establishing balanced organizational controls., and 6) Organizational Leadership. The model based on the Basic Education Commission administrator’s opinions showed that the appropriateness of development of strategic leadership model of school administrators in emphasizing ethical practices was at highest level but the other aspects were at high level in organizational leadership, organization resource management, sustaining an effective organizational culture, establishing balanced organizational controls, and determining strategic direction.en
dc.journalวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development
dc.page58-70.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc9n2p58-70.pdf801.56 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น