กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/271
ชื่อเรื่อง: การบ่มแข็งและโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเงินสำหรับเครื่องประดับ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชุติมันต์ จันทร์เมือง
ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
เครื่องประดับ
โลหะ
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/271
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น