กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2706
ชื่อเรื่อง: แนวทางการส่งเสริมสุขภาพของมารดาติดเชื้อเอชไอวีด้วยเทคนิควิปัสสนาสมาธิ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การติดเชื้อเอชไอวี
การส่งเสริมสุขภาพ
มารดา - - สุขภาพและอนามัย
วิปัสสนา
สมาธิ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: ปัจจุบันภาวการณ์ติดเชื้อเอชไอวีในมารดาเป็นปัญหาสำคัญยิ่งปัญหาหนึ่งทางด้านสาธารณสุข เนื่องจากมีจำนวนมารดาติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นทุกปี มารดามักมีปัญหาด้านจิตสังคมอย่างมากซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานที่คุกคามด้านจิตใจอย่างรุนแรง มารดาเหล่านี้จะรู้สึกด้อยคุณค่าในตนเอง มีความรู้สึกท้อแท้ ว้าเหว่ ขาดที่พึ่งพา และมักจะส่งผลถึงการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งส่งผลให้มารดาติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นโรคเอดส์ได้เร็วขึ้น และส่งผลให้ทารกมีโอกาสติดเชื้อจากมารดาเพิ่มขึ้นด้วย การนำแนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้วยเทคนิควิปัสสนาสมาธิให้แก่มารดาติดเชื้อเอชไอวีเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยคงความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองซึ่งเป็นการดูแลด้านจิตวิญญาณอันจะส่งผลให้มารดามีพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2706
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
pubh8n2p119-126.pdf491.19 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น