กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2706
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:18:46Z
dc.date.available2019-03-25T09:18:46Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2706
dc.description.abstractปัจจุบันภาวการณ์ติดเชื้อเอชไอวีในมารดาเป็นปัญหาสำคัญยิ่งปัญหาหนึ่งทางด้านสาธารณสุข เนื่องจากมีจำนวนมารดาติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นทุกปี มารดามักมีปัญหาด้านจิตสังคมอย่างมากซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานที่คุกคามด้านจิตใจอย่างรุนแรง มารดาเหล่านี้จะรู้สึกด้อยคุณค่าในตนเอง มีความรู้สึกท้อแท้ ว้าเหว่ ขาดที่พึ่งพา และมักจะส่งผลถึงการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งส่งผลให้มารดาติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นโรคเอดส์ได้เร็วขึ้น และส่งผลให้ทารกมีโอกาสติดเชื้อจากมารดาเพิ่มขึ้นด้วย การนำแนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้วยเทคนิควิปัสสนาสมาธิให้แก่มารดาติดเชื้อเอชไอวีเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยคงความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองซึ่งเป็นการดูแลด้านจิตวิญญาณอันจะส่งผลให้มารดามีพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการติดเชื้อเอชไอวีth_TH
dc.subjectการส่งเสริมสุขภาพth_TH
dc.subjectมารดา - - สุขภาพและอนามัยth_TH
dc.subjectวิปัสสนาth_TH
dc.subjectสมาธิth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของมารดาติดเชื้อเอชไอวีด้วยเทคนิควิปัสสนาสมาธิth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume8
dc.year2556
dc.description.abstractalternativeHIV infection is a major health concern due to its annual increase infectionrates. HIV infected mothers tend to experience serious psycho-social distress that lead to suffering and psychological threat. Along with low self-esteem, despondent, and inadequate social support, they usually feel hopeless, lonely, and vulnerable. Eventually, inappropriate self care will be the result. It is realized that poor self care always encourages disease progression. Certainly, newborns of these women are affected by their mothers’ negative self care, thus increasing the risk of mother-tochild infection. Therefore, Approach to Health Promotion by Vipassana Meditation Techniques is one of the methods that can enhance their self-esteem. Enhancing self-esteem as spiritual care in turn enables HIV infected mothers to achieve appropriate self care and attain good quality of lifeen
dc.journalวารสารสาธารณสุขศาสตร์ = Journal of public health
dc.page119-126.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
pubh8n2p119-126.pdf491.19 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น