กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/26
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์
dc.contributor.authorสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
dc.contributor.authorกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
dc.contributor.authorยุวดี รอดจากภัย
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:45:43Z
dc.date.available2019-03-25T08:45:43Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/26
dc.description.sponsorshipการศึกษาวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2547en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectผู้ติดเชื้อเอชไอวี - - ระยอง.th_TH
dc.subjectสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์th_TH
dc.subjectโรคเอดส์ - - การป้องกันและควบคุมth_TH
dc.subjectโรคเอดส์ - - ผู้ป่วย - - การดูแลth_TH
dc.subjectโรคเอดส์ - - ผู้ป่วย - - ระยองth_TH
dc.subjectโรคเอดส์ - - วิจัยth_TH
dc.titleรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ การป้องกัน และการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในโรงพยาบาลจังหวัดระยองth_TH
dc.title.alternativeQuality improvement model for and health care services providing to HIV/AIDS patients and for developing appropriate preventive strategies among HIV/AIDS patients at Rayong hospital, Rayong provinceth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2547
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น