กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2699
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยความสำเร็จด้านการจัดการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมของการประกอบการสนามกอล์ฟในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อมรกานต์ สำเภาเงิน
วุฒิชาติ สุนทรสมัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: การจัดการ
การจัดการธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
สนามกอล์ฟ
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยความสำเร็จด้านการจัดการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการสนามกอล์ฟในภาคตะวันออกของประเทศไทย จำแนกตามปัจจัยสถานประกอบการและศักยภาพ การจัดการของผู้ประกอบการ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาด้วยการสำมะโนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของ หุ้นส่วน เครือญาติหรือผู้จัดการของธุรกิจ ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการสนามกอล์ฟในภาคตะวันออก และมีขนาดกิจการของสนามกอล์ฟตั้งแต่ 18 หลุมขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 30 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผ่านการประเมินคุณภาพด้านความตรง และค่าความเชื่อมั่น คอนบาท อัลฟา เท่ากับ .99 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟในภาคตะวันออกมีความคิดเห็นต่อศักยภาพการจัดการสนามกอล์ฟในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการบริการ รองลงมาด้านการบริหารจัดการทั่วไป ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการจัดการการตลาด 2. ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟในภาคตะวันออกมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความสำเร็จด้านการจัดการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม รองลงมาด้านกระบวนการจัดการภายใน ส่วนด้านการจัดการทางการเงินมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร พบว่า 3.1 ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟที่มีระยะเวลาในการดำเนินงาน มีขนาดกิจการ (จำนวนหลุม) มีลูกค้าเฉลี่ยต่อเดือน มีจำนวนพนักงานประจำ มีการบริการที่เกี่ยวเนื่อง มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยความสำเร็จด้านการจัดการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกัน 3.2 ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟที่มีการประเมินศักยภาพการจัดการอยู่ในระดับต่ำ ปานกลางและสูง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยความสำเร็จด้านการจัดการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมแตกต่างกัน คือผู้ประกอบการสนามกอล์ฟที่มีการประเมินศักยภาพการจัดการอยู่ในระดับต่ำ และปานกลางให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนา ส่วนผู้ประกอบการสนามกอล์ฟที่มีการประเมินศักยภาพการจัดการอยู่ในระดับสูง ให้ความสำคัญในด้านการจัดการทางการเงิน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2699
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
bbs3n1p74-88.pdf1.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น