กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2693
ชื่อเรื่อง: การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Open market share repurchases of listed firms in the Stock Exchange of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยอดยิ่ง ธนทวี
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมหาชน
หุ้นและการเล่นหุ้น
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: การซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์ได้กลายมาเป็นวิธีการหลักในการประกาศนโยบายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นคืนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 พบว่ามีการประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนเพียง 74 ครั้ง เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก แม้ว่าการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์จะมีประโยชน์หลายประการก็ตาม ทั้งนี้ สาเหตุอาจเนื่องมาจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนยังขาดความรู้และความเข้าใจในวิธีการและหลักเกณฑ์ และประโยชน์ในการซื้อหุ้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติ แก่ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน นักลงทุน นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผลของบริษัท
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2693
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
1-11.pdf3.45 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น