กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2691
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Opinion of personnel toward problems in goverment fiscal and monetary information system, procurement system in Kasetsart University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรวรรณ จิรไกรศิริ
ธนานันต์ มีชูทรัพย์
ฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ
เกียรตินิยม คุณติสุข
ชำนาญ งามมณีอุดม
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การคลัง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบริหารการเงินการคลังของรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อ/ จัดจ้าง เพื่อเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม โดยศึกษาปัญหา ด้านบุคลากร ด้านระบบจัดซื้อ/ จัดจ้าง ด้านทรัพยากรองค์กร ด้านงบประมาณ ด้านกฎ ระเบียบพัสดุ ขั้นตอนการจัดซื้อ/ จัดจ้างและปัญหาระบบบริหาร การเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อ/ จัดจ้าง โดยศึกษาปัจจัยทางด้าน เพศ อายุ ประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุ การฝึกอบรม GFMIS แหล่งความรู้ระบบ GFMIS ระยะเวลาความรู้ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ หน่วยงานที่ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ งบประมาณ และแหล่งความรู้ด้านกฎหมายระเบียบพัสดุ โดยวิเคราะห์ผลการศึกษา ด้วยการคำนวณหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ ทีเทส (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบรายคู่โดยหาความแตกต่างโดยวิธี LSD และการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ผลของการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาระบบบริหารการเงินการคลังภารรัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยระบบจัดซื้อ/ จัดจ้าง ปัจจัยด้านทรัพยากรองค์กร ปัจจัยด้านระเบียบพัสดุฯ กระบวนการจัดซื้อ/ จัดจ้าง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2691
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba7n2p67-75.pdf1.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น