กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2690
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ของปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขันต่อความสามารถในการแข่งขัน และมิติทางวัฒนธรรมที่ส่งผลร่วมกับความสัมพันธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of relationship between competitive comparative advantage factor on competitive capacities and organization culture jointly influencing such relationship: A case study of companies in Amata Nakorn Industrial Estate
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธงชัย ศรีวรรธนะ
กฤษณา โพธิสารัตนะ
นพดล เดชประเสริฐ
กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
วราภรณ์ วิสนานุศิษย์
ธีรัตม์ พิริยะพลิน
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การแข่งขันทางการค้า
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
มิติทางวัฒนธรรม
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขันต่อความสามารถในการแข่งขันและมิติทางวัฒนธรรม ที่ส่งผลรวมกับความสัมพันธ์นั้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เป็นบริหารระดับสูงหรือผู้บริหารระดับกลางของบริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จำนวน 190 บริษัท ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยปรากฏว่า ปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขัน มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขันกับองค์กรในทั้งสามด้าน ความสามารถในการแข่งขัน คือ ความได้เปรียบจากขนาด ความได้เปรียบจากการสร้างความแตกต่าง ความได้เปรียบจากส่วนแบ่งตลาดที่แข่งขัน จากการวิจัยความสัมพันธ์ของมิติทางวัฒนธรรม กับความสามารถในการแข่งขัน พบว่ามิติทางวัฒนธรรม ในด้านความแตกต่างด้านอำนาจ และความแตกต่างด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร แต่มิติทางวัฒนธรรม ด้านความแตกต่าง ด้านความเป็นส่วนตัว วัฒนธรรมความแตกต่างด้านการแบ่งชาย/หญิง ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขันกับความสามารถในการแข่งขันและมิติทางวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลร่วมกับความสัมพันธ์นั้น พบว่า มิติทางวัฒนธรรม ด้านความแตกต่างในด้านอำนาจ มิติทางวัฒนธรรม ด้านความแตกต่างด้านความเป็นส่วนตัว มิติทางวัฒนธรรม ด้านความแตกต่างการแบ่งชาย/ หญิง และวัฒนธรรมองค์กร ความแตกต่างด้านการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ส่งผลร่วมกับความสัมพันธ์นั้น ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-square) มีค่าเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าความได้เปรียบในการแข่งขันจะมีอิทธิพลกับความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น โดยขึ้นอยู่กับระดับมิติทางวัฒนธรรมในทุก ๆ ด้าน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2690
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba7n2p55-65.pdf1.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น