กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2689
ชื่อเรื่อง: คุณลักษณะทางสมรรถนะการบริหารของผู้นำท้องถิ่นชุมชนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บรรพต วิรุณราช
พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล
สีมา สีมานันท์
ตวงฉัตร ประสานยุทธ
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: ความสามารถทางการบริหาร
ผู้นำชุมชน - - ไทย - - สมุทรสงคราม
สมรรถนะ
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลเหมืองใหม่เกี่ยวกับคุณลักษณะทางสมรรถนะของผู้นำในการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้นำชุมชนหรือประชาชนที่อยู่ในเขตชุมชนตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 14 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก คุณลักษณะทางสมรรถนะการบริหารของผู้นำท้องถิ่นว่าผู้นำควรมีความรอบรู้ในการบริหาร สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายใน เพื่อประเมินทิศทางของ อบต. ในปัจจุบันและอนาคต การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อให้ อบต. สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา มีสมรรถนะด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสำนึกในบทบาท หน้าที่ มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ควรบริหารงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริหารงานที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล The objective of the research was to study regional people’s opinion on the leader’s managerial competence pf local administrative organization. The sample group consisted of 14 people and community leaders in Tumbon Mungmai, Samutsonmgkram by using in-depth interview. The community leaders should have organizational management knowledge, have abilities to ana lyze external and internal environment in order to establish organizational exact direction for future. Leaders should know how to manage change management for directing organization get along well with visions. Moreover, leaders should have good relationship with people in community, try to understand and opened mind to listen to staff’s recommendations. Leaders should recognize their roles and intend to work in order to bring organization to reach accomplishment and know how to make the stakeholders’ satisfaction with more effectiveness.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2689
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba7n2p47-54.pdf750.46 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น