กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2684
ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์การสร้างโอกาสและช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Strategic opportunities and distribution channels of life insurance Vientiane capital LAOS PDR
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุชนนี เมธิโยธิน
รภัสศา สิทธิราช
สมโภชน์ วัลยะเสวี
นนท์ สหายา
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การตลาด
ช่องทางการตลาด
ธุรกิจประกันชีวิต
ประกันชีวิต - - ลาว
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่องทางการจัดจำหน่าย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจประกันชีวิต ใน สปป. ลาว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ที่เคยทำธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Content analysis ผลการวิจัย พบว่า 1) ในการติดต่อบุคลากรหรือหน่วยงานเมื่อต้องการขายประกันชีวิตใน สปป. ลาว พบว่า สมัครเป็นตัวแทนติดต่อบริษัทประกันใน สปป. ลาว ถ้าขายประกันให้บุคคลทั่วไปติดต่อผู้ซื้อโดยตรง ขายประกันกลุ่มติดต่อเจ้าของบริษัทหรือผู้ที่ดูแลสวัสดิการ 2) วิธีการขายประกันชีวิตให้คน สปป. ลาว เริ่มจากการขายให้คนรู้จักในจังหวัดหนองคาย หรืออุดรธานี เพื่อบุคคลดังกล่าวแนะนำและบอกต่อ 3) ช่องทางจำหน่ายประกันชีวิตที่ให้ผู้บริโภคให้การยอมรับ คือ ตัวแทน ด้วยอุปนิสัยของคน สปป. ลาว ชอบการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ความเชื่อใจให้ความเป็นกันเอง ช่องทางตัวแทนจึงตอบสนองความต้องการได้มากกส่าช่องทางอื่น 4) อุปสรรคและโอกาสการทำธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว อุปสรรค: ความเข้าใจ การรับรู้ การประกันชีวิตของประชาชน รายได้ของประชากร การสนับสนุนจากภาครัฐ โอกาส: ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกันชีวิตให้ประชรรับรู้ การสนับสนุนจากภาครัฐ การเปิดเขตการค้าเสรี 5) ข้อกฎหมายที่นักลงทุนต่างประเทศควรศึกษา เมื่อทำธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว คือ ข้อกฎหมายการประกันชีวิตอยู่ในบทกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554 และบทกฎหมายว่าด้วยการลงทุน 6) การดำเนินการลงทุนธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว ให้ติดต่อกระทรวงแผนการและการลงทุน กระทรวงการเงินและกระทรวงการค้า 7) อัตราส่วนการร่วมทุนธุรกิจประกันชีวิตของ สปป. ลาว ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนต่างประเทศเพราะจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้ร่วมลงทุนทั้ง 2 ฝ่าย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2684
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba8n1p93-104.pdf1.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น