กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2683
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองของผู้ซื้อประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Response of life insurance buyer in Laos: Capital Vientiane
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณภัคอร ปุณยภาภัสสร
พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล
สุชนนี เมธิโยธิน
วรพจน์ วรจารุพงค์
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การตัดสินใจ
ประกันชีวิต - - ลาว
พฤติกรรมผู้บริโภค - - ลาว
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงการตอบสนองของผู้ซื้อประกันชีวิตใน สปป. ลาว (นครหลวงเวียงจันทร์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ซื้อประกันชีวิต ใน สปป. ลาว (นครหลวงเวียงจันทร์) จำนวน 400 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามข้อมูล โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ และทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent sample t-test), One-way ANOVA และ Multiple Regression Analysis โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .005 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล การศึกษาอาชีพ และรายได้ไม่มีผลกระทบกับกระวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ส่วนเพศ อายุ และสถานภาพ 2) ปัจจัยภายนอกด้านวัฒนธรรม สังคม และรูปแบบการซื้อประกันชีวิต และ 3) ปัจจัยภายในด้านการจูงใจ การเรียนรู้ การรับรู้ ความเชื่อ และทัศนคติมีผลกระทบกับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตและพบว่า 4) กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ด้านการรับรู้ก่อนการซื้อประกัน การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อประกัน และการประเมินทางเลือกในการซื้อประกัน มีผลกับการตอบสนองของผู้ซื้อประกันชีวิต ด้านการเลือกประเภทของประกัน การเลือกบริษัทประกัน การเลือกผู้ขายประกัน ช่วงเวลาในการซื้อประกัน และจำนวนในการซื้อประกัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2683
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba8n1p71-82.pdf1.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น