กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2682
ชื่อเรื่อง: คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Service quality of hotel business in the Lao People's Democratic Republic (LAOS PDR) to serve tourists from AEC counties, a case study of Vientiane
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
สุรัติ สุพิชญางกูร
สุธาศิณี สุศิวะ
ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: นักท่องเที่ยวต่างชาติ
บริการลูกค้า
สาขาเศรษฐศาสตร์
โรงแรม - - ลาว
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพในการให้บริการของโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทร์ต่อการกลับมาใช้ซ้ำของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งได้มีการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมทั้งหมด 9 ด้าน ประกอบด้วย 1) คุณภาพการให้บริการและความคุ้มค่า 2) คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 3) การบริการควบ 4) ความน่าเชื่อถือ 5) คุณภาพของบริการหลัก 6) การบริการเสริม 7) การเพิ่มมูลค่าการบริการ 8) ความสะดวกสบาย และ 9) การบริการข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติ ที่เข้าพักในโรงแรมนครหลวงเวียงจันทร์ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีที่แบ่งออกเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยมากที่สุด ร้อยละ 30.25 เป็นเพศหญิงที่เดินทางมาพักแรมและใช้บริการโรงแรมมากที่สุดร้อยละ 53.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 46.50 การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาร้อยละ 59.25 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด มีร้อยละ 48.50 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 28.75 และมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 40,000 บาท การทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการของโรงแรมและการกลับมาใช้บริการโรงแรมซ้ำของนักท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทร์ พบว่า คุณภาพการบริการโรงแรม ด้านคุณภาพการบริการและความคุ้มค่า ด้านคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการบริการควบ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านคุณภาพของบริการหลัก ด้านการบริการเสริม ด้านการเพิ่มมูลค่าการบริการ ด้านความสะดวกสบาย และด้านการบริการข้อมูล มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการโรงแรมซ้ำของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทร์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2682
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba8n1p57-70.pdf1.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น