กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2681
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ของไทยต่อการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคใน สปป.ลาว กรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The influence of Thai television media on Lao people's consumption of Thai products: A case study in Vientiane
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก
ศิริญญา วิรุณราช
ดนัย คริสธานินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค - - ลาว
รายการโทรทัศน์ - - ไทย
สาขาเศรษฐศาสตร์
สินค้าไทย
โทรทัศน์ - - ไทย
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริโภคสินค้าที่ผลิตในไทยของผู้บริโภคในนครหลวงเวียงจันทร์ โดยศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านการรับชมช่องโทรทัศน์ของไทย ปัจจัยด้านช่วงเวลาการออกอากาศ ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในนครหลวงเวียงจันทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้บริโภคชาวลาวในนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับชมรายการของโทรทัศน์เสรีจากประเทศไทยและเคยซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามภาษาลาว ผลการวิจัยปรากฎว่า กลุ่มตัวอย่างที่บริโภคสินค้าไทยและรับชมสื่อโทรทัศน์ของไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 20 ปี ถึง 30 ปี ประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 1,000,000-1,500,000 กีบหรือประมาณ 4,000 บาม ถึง 6,000 บาทต่อเดือน ระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด และชอบรับชมรายการโทรทัศน์จากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ช่วงเวลาหลักที่รับชมมากที่สุด คือช่วงเวลา 18.00-24.00 น. โดยช่วงเวลาย่อยที่ชอบรับชมคือ ช่วงไพรไทม์ 19.00-22.00 น. รายการโทรทัศน์ทุกประเภทมีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ ประกอบด้วย รายการประเภทที่เป็นเรื่องจริงและมีเนื้อหาสาระ รายการประเภทที่เป็นเรื่องแต่งขึ้น และรายการประเภทให้ความบันเทิง ยกเว้นรายการประเภทเรื่องแต่งขึ้นนั้น ไม่มีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ เจาะจงซื้อ และไม่แสวงซื้อนั้นเป็นรายการจำพวกนี้เมื่อมีการโฆษณาผู้ชมก็จะเปลี่ยนสถานีโทรทัศน์เพื่อที่จะชมสถานีอื่นเพราะส่วนใหญ่จะออกอากาศในช่วงเวลาไพรไทม์นั้นเอง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2681
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba8n1p41-55.pdf1.6 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น