กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2680
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorธนวัฒน์ พิมลจินดา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
dc.date.accessioned2019-03-25T09:18:45Z
dc.date.available2019-03-25T09:18:45Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2680
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ใน 3 ตำบล ของอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี บนพื้นฐานแนวคิดการจัดการร่วมกัน (Co-management) ควบคู่กับการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของทฤษฎีระบบ (System Model) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานระหว่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 126 ชุด จากประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน ใน 3 ตำบล ผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยสำคัญ 3 ประการที่ส่งผลกระทบ เชิงพลวัตต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม คือ (1) สภาพพื้นที่และการตั้งบ้านเรือนที่อยู่กระจายตัวห่างกัน (2) การตั้งบ้านเรือนที่อยู่กระจายตัวห่างกันและอยู่ในสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การกำหนดกิจกรรมการพัฒนาขาดความครอบคลุมและขาดการตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และ (3) การขาดความสมดุลระหว่างจำนวนกิจกรรมการพัฒนาและจำนวนเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อการทำกิจกรรม ซึ่งยังเป็นผลสืบเนื่องให้การติดตามและประเมินผลการพัฒนา รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขแนวทางและวิธีการพัฒนาขาดประสิทธิภาพth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการจัดการth_TH
dc.subjectการพัฒนาชุมชน - - การมีส่วนร่วมของประชาชนth_TH
dc.subjectการพัฒนาแบบยั่งยืนth_TH
dc.subjectองค์กรพัฒนาเอกชนth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.titleบทเรียนจากความล้มเหลวในการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.title.alternativeA lesson-learnt from the failure of co-management for sustainable development in Panthong district, Chonburi provinceen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume9
dc.year2556
dc.description.abstractalternativeThe objective of this research was to analyze the principal factors which affected the process of bolstering a targeted population’s participation in an NGO’s sustainable development activities in 3 sub-districts of Pan Thong district, Chonburi province, based on the concepts of co-management as well as components of the systems model. Mixed methods were applied, which were based mainly on qualitative data derived from focus groups and in-depth interview techniques, and quantitative data derived from 126 questionnaires which gathered from the targeted group of the NGO in the 3 sub-districts. The results of this research found that there were three interrelated factors affecting the process of public participation in sustainable development, namely: (1) the conditions of the area and the dispersed settlement pattern which inhibited communication and caused inconvenience for the people in engaging in development activities supported by the NGO; (2) the diversity of settled areas caused difficulty in establishing suitable activities needed for responding to the targeted groups in diverse but specific areas, and; (3) the imbalance between development activities needed for development and the number of NGO staff led to ineffective engagement of the staff with the community for project monitoring and evaluation, as well as for the process of project improvement.en
dc.journalวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development
dc.page22-32.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc9n2p22-32.pdf690.95 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น