กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2673
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการจัดการอาชีวอนามัยโดยการสร้างความมีส่วนร่วมของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Developmental model for participatory occupational health management in industrial plants of eastern industrial area
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พวงทอง อินใจ
เวธกา กลิ่นวิชิต
สรร กลิ่นวิชิต
สุริยา โปร่งน้ำใจ
พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คนึงนิจ อุสิมาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: นิคมอุตสาหกรรม - - ไทย (ภาคตะวันออก) การจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาชีวอนามัย
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวอนามัยของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัญหา 2) พัฒนารูปแบบการจัดการและปฏิบัติ 3) ประเมินผล กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 384 คน จากประชากร 85,487 คน ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังชลบุรี อมตะซิตี้ระยอง และเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าที (t-test) และความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานต้องการความมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวอนามัยมากที่สุด ในประเด็นปัญหาสำคัญ คือ การประเมินภาวะสุขภาพของพนักงาน (= 4.76, SD = 0.54) ความต้องการและการตอบสนองที่ได้รับด้านการประเมินภาวะสุขภาพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มพนักงานที่ยินดีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 98 คน ได้ร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวอนามัย ดังนี้ 1) สำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2) สำรวจภาวะสุขภาพของพนักงาน 3) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ 4) การเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการทำงาน ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก (X= 4.17, SD = 0.59) โดยพบว่ารูปแบบมีความเป็นไปได้ (X= 4.82, SD = 0.59) และรูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุด (X= 4.68, SD = 0.84)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2673
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
med1n1p3-16.pdf18.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น