กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2670
ชื่อเรื่อง: ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: สภาพแวดล้อมการทำงาน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ห้องปฏิบัติการ - - การจัดการ
ห้องปฏิบัติการ - - มาตรการความปลอดภัย
วันที่เผยแพร่: 2545
บทคัดย่อ: การศึกษาความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ มีจุดมุ่งหมายที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากผลกระทบของสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการต่อสุขภาพอนามัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายในห้องปฏิบัติการ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยที่อันตรายจากสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการประกอบด้วยอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ ไฟฟ้า รังสี ชีววัตถุ เช่น สัตว์ทดลองและจุลชีพ สารเคมี เช่น สารพิษ สารก่อมะเร็ง สารกัดกร่อน สารไวไฟ สารระเบิดสารที่เข้ากันไม่ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงจำพวกขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี กากสารก่อมะเร็ง และกากสารเคมี การดำเนินการป้องกันและควบคุมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ควรประกอบด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัย การฝึกอบรบ การตรวจติดตามภาวะสุขภาพ การจัดทำมาตรฐานในการดำเนินงานเมื่อเกิดอุบัติภัย รวมทั้งการจัดทำบันทึกรายงานอุบัติเหตุ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2670
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น