กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2669
ชื่อเรื่อง: เทโลเมอเรสและการควบคุมการทำงานของเอ็นไซม์เทโลเมียร์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิสาตรี คงเจริญสุนทร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
เทโลเมอเรส
เอนไซม์เทโลเมียร์
โครโมโซม
วันที่เผยแพร่: 2545
บทคัดย่อ: เทโลเมียร์คือ สายนิวคลีโอไทด์สั้น ๆ ที่มีองค์ประกอบของเบสกวานีนในปริมาณมากซ้ำ ๆ กันไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยครั้ง พบบริเวณปลายของโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง เทโลเมียร์สังเคราะห์จากเอ็นไซม์เทโลเมอเรส ซึ่งคือเอนไซม์ประเภทเดียวกับเอ็นไซม์รีเวิสทรานสคริปเทสที่พบในไวรัสเอชไอวี เอ็นไซม์เทโลเมอเรสมีหน้าที่ควบคุมกลไกการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสและไมโตซีส พบว่าส่วนของเทโลเมียร์บริเวณปลายโครโมโซมจะสั้นลงทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัวทำให้มีการขาดหายของสารพันธุกรรมทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัว เข้าใจว่าความสั้นยาวของส่วนเทโทเมียร์มีบทบาทในโปรแกรมควบคุมความตายของมนุษย์ (apoptosis) มีหลักฐานพบว่าการทำงานของเอ็นไซม์เทโลเมอเรสจะสูงมากและสายเทโลเมียร์จะสั้นลงในเซลล์มะเร็งหลายชนิด เช่น เซลล์มะเร็งตับ เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ ในอนาคตอาจจะมีการนำเอ็นไซม์เทโลเมอเรสและเทโลมียร์มาใช้รักษาโรคมะเร็งหลายชนิด ถ้าสามารถจะกระตุ้นให้เอ็นไซม์เทโลเมอเรสทำงานมากขึ้นซึ่งส่งผลให้สายเทโลเมียร์ที่ปลายโครโมโซมยาวขึ้นเพื่อปกป้องการขาดหายของโครโมโซมทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัว
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2669
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
87-94.pdf84.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
87-94.pdf84.8 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น