กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2665
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:18:44Z
dc.date.available2019-03-25T09:18:44Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2665
dc.description.abstractบทความนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาโดยละเอียดให้เห็นถึงโครงสร้างการบริหารจัดการอุดมศึกษาของไทยในเชิงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ โดยเริ่มในราวปลายทวรรษ 1950 เมื่อรัฐบาลไทยในขณะนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะรวมมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งสังกัดอยู่หลายกระทรวงเข้าด้วยกันภายใต้หน่วยบริหารจัดการเดียวกันชื่อ สภามหาวิทยาลัย แห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะบทบัญญัติทางกฎหมายและการต่อสู้เรียกร้องของผู้ที่อยู่ในแวดวงของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลต่อการจัดรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการจนกลายมาเป็นรูปแบบในปัจจุบัน การศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลการจัดตั้งทบวงมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระจากกระทรวงศึกษา ตลอดจนทำการศึกษาถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบการบริหารจัดการอุดมศึกษาของประเทศ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล ในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงในภาวะปัจจุบันth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการจัดส่วนราชการth_TH
dc.subjectการบริหารการศึกษาth_TH
dc.subjectการศึกษาขั้นอุดมศึกษาth_TH
dc.subjectทบวงมหาวิทยาลัยth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอุดมศึกษาของประเทศไทย: การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์th_TH
dc.title.alternativeRestructuring the governance structure of Thai higher education : A historical approach
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume2
dc.year2545
dc.description.abstractalternativeThe paper presents a comprehensive study of historical development of the governance structure of Thai higher education. Thailand's first governing structure in the late 1950s when the Thai government determined to pull the public universities together under a single administrative body, the University council. However, through a period of 40 years, some crucial factors, especially legal mandates and struggles of university staff, have designed and shaped the governance structure to its current form. The study also gives the reasons why the Ministry of University affairs was established separately the Ministry of education. Major actors as well as their roles and influence in the governance system of higher education will be investigated. Some recommendations for effective governance responding to the current changing environment will also be suggested.en
dc.journalวารสารวิชาการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.page95-117.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
95-117.pdf282.81 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น