กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/265
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของนิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลีชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการศึกษารายวิชา 234121 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กนกวรรณ สาโรจน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ภาษาเกาหลี - - การพูด
ภาษาเกาหลี - - การออกเสียง
วิธีการสอน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียน ด้านเนื้อหา ด้านวิธีการสอน ด้านพฤติกรรมของผู้สอน ศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน รวมถึงเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เรียนจำแนกตามเพศ และจำแนกตามกลุ่ม (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) ที่มีต่อการศึกษารายวิชา 234121 การฟังและพูดภาษาเกาหลี 1 โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาเกาหลี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 234121 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1 ในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2554 จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชา 234121 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1 มีจำนวน 56 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านเนื้อหาวิชา ด้านวิธีการสอนของผู้สอน ด้านพฤติกรรมของผู้สอน ด้านพฤติกรรมของผู้เรียน แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating scale) แต่ละข้อให้เลือกตอบ 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert Scale) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการศึกษารายวิชา 234121 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1 ด้านเนื้อหาในระดับมาก 2. ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการศึกษารายวิชา 234121 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1 ด้านวิธีการสอนของผู้สอนในระดับมาก 3. ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการศึกษารายวิชา 234121 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1 ด้านพฤติกรรมของผู้สอน ในระดับมากที่สุด 4. ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการศึกษารายวิชา 234121 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1 ด้านพฤติกรรมของผูเรียน ในระดับมาก 5. ผู้เรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการศึกษารายวิชา 234121 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1 ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 6. ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการศึกษารายวิชา 234121 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1 ในภาพรวมไม่ต่างกัน This research is aimed firstly to investigate student's opinion about Korean Listening - Speaking I course (234121) in terms of its content, teaching method, instructor's behavior, student's behavior, and secondly to compare student's opinion according to gender and program differences (regular program and part-tine program). The samples are 100 first year undergrad students majoring in Korean language of Burapha University enrolling on the course in semester 1 of academic year 2011. Questionnaire consisting of 56 question items is used as data collecting tool. The question are about content of the course, instructor's teaching method and behavior, and student's behavior. Five-level Likert's scale is employed for rating. Statistics used are percentage, mean, standard deviation,and t-test. The findings are as followed 1. student's level of opinion about content of the course is rated high. 2. student's level of opinion about teaching method is rated high. 3. student's level of opinion about instructor's behavior is rated the highest. 4. student's level of opinion about student's behavior is rated high. 5. The overview of student's gender difference is statistically significant at .05 6. The overview of student's program difference is not statistically significant.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/265
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น