กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2658
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The antibacterial activities of polyurethane mixed with nanosilver against opportunistic gram-nagative bacteria
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์
เอื้อมพร เอี่ยมแพร
วิสาตรี คงเจริญสุนทรี
คำสำคัญ: พอลิยูรีเทน
แบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส
แบคทีเรีย
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ ซึ่งมีความเข้มข้นของนาโนซิลเวอร์ แตกต่างกัน (40 100 200 500 และ 1000 ppm) ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส คือ cherischia coli ATCC25913, Pseudomonas aeruginosa ดื้อยาและไม่ดื้อยาและ Proteus mirabilis ด้วยวิธี Agar diffusion Susceptibility Test และ Broth dilution Susceptibility Test ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าพอลิยูรีเทนผสมนาโนซลเวอร์ มีประสิทธภาพในการยับยั้ง การเจริญของแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส โดยมีค่า MIC ระหว่าง 100 – 1000 ppm และพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์เข้มข้น 1000 มีประสิทธภาพในการยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa สูงที่สุด คือร้อยละ 86.70
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2658
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
211-217.pdf789.18 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น