กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2647
ชื่อเรื่อง: การหาปริมาณคลอซอกซาโซน อินโดเมธาซินและไอบูโปรเฟนในตัวอย่างยา โดยใช้โครโมลิท C18 เป็นคอลัมน์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมศักดิ์ ศิริไชย
ประกาย นาอุด
มวรุต ทาเชาว์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
เทคนิคโครมาโทรกาฟี
โครโมสิท
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การพัฒนาโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงโดยใช้โครโมลิท C18 เป็นคอลัมน์ซึ่งมีความแม่น สภาพไว และรวดเร็วสําหรับการหาปริมาณของคลอซอกซาโซน อินโดเมธาซิน และไอบูโปรเฟนทําการวิเคราะห์ด้วยคอลัมน์โครโมลิท C18 (100 มิลลิเมตร x 4.6 มิลลิเมตร) ที่อุณหภูมิห้อง โดยใช้ เมทานอล: 0.1% สารละลายกรดฟอสฟอริก (pH 4.2) (70:30 โดยปริมาตร) เป็นเฟสเคลื่อนที่ที่อัตราการไหล 2.5 มิลลิลิตรต่อนาทีความยาวคลื่นของการตรวจวัดคือ 215 นาโนเมตรช่วงความเป็นเส้นตรงในการวิเคราะห์นี้อยู่ในช่วง 1-100 มิลลิกรัมต่อลิตรขีดจํากัดของการตรวจวัดและขีดจํากัดของการหาปริมาณสําหรับคลอซอกซาโซน คือ 0.08 และ 0.25 มิลลิกรัมตอลิตรอินโดเมธาซินคือ 0.03 และ 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร และไอบูโปรเฟนคือ 0.06 และ 0.20 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลําดับ ค่าร้อยละของการกลับคืนอยู่ในช่วง 92-106% วิธีที่นําเสนอประยุกต์ใช้ได้อย่างดีในการหาปริมาณของคลอซอกซาโซน อินโดเมธาซิน และไอบูโปรเฟนในตัวอย่างยา An accurate, sensitive, and rapid chromolith C18 high-performance liquid chromatography for determination of chlorzoxazone, indomethacin, and ibuprofen has been developed. The separationwas performed on chromolith C18 column (100 mm x 4.6 mm)at room temperature using methanol: 0.1% phosphoric acid solution (pH 4.2) (70:30 v/v) as mobile phase at a flow rate of 2.5 mL min–1.Wavelength of detection was set at 215 nm. A linear calibration graph was observed in the range of 1 to 100 mg L–1. The limits of detection (LOD) and the limits of quantification (LOQ)were0.08 and 0.25 mg L–1 for chlorzoxazone, 0.03 and 0.10 mg L–1for indomethacin, and 0.06 and 0.20 mg L–1 for ibuprofen, respectively. The recoveries varied from 92 to 106%.The proposed methodsuccessfully applied to the determination of chlorzoxazone, indomethacin, and ibuprofen in pharmaceutical formulations.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2647
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
355-364.pdf932.81 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น