กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2645
ชื่อเรื่อง: การหาปริมาณสังเคราะห์โดยมอนอลิท C18 HPLC
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Determination of synthetic dye by monolithic C18 HPLC
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมศักดิ์ ศิริไชย
กฤษณพงค์ ทองทิพย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
อินดิโกคาร์มีน
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: ในการศึกษาวิธีการหาปริมาณสีสังเคราะห์ 3 ชนิด ทาร์ทราซีน อะมาร์เรนทร์ และอินดิโกคาร์มีน ด้วยเทคนิคไฮเพอร์ ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟ เฟสเคลื่อนที่ประกอบด้วยเมทานอลต่อ 20 มิลลิโมลาร์แอมโมเนียมอะซีเตรด (pH 5.0) อัตราส่วน 15:85 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร คอลัมน์วิเคราะห์คือมอนอลิท C18 (4.6 mm x 100 mm) ขีดจํากัดของการตรวจวัดอยู่ในช่วง 0.01 ถึง 0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร และขีดจํากัดในการหาปริมาณอยู่ในช่วง 0.04 ถึง 0.60 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นเส้นตรงและกราฟมาตรฐานมีสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์มากกว่า 0.9986 ร้อยละการได้กลับคืนอยู่ในช่วง 99.27-106.09
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2645
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
380-389.pdf954.36 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น