กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2642
ชื่อเรื่อง: เคโมโดซิมิเตอร์ชนิดใหมสำหรับการตรวจวัดไซยาไนด์ไอออน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จอมใจ สุกใส
ธวัชชัย ตันฑุลานิ
สรายุทธ เวชสิทธิ์
มนูญ พิชิ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ไซยาไน์
เคโมโดซิมิเตอร์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: ได้ศึกษาการนําเอนเซมเบิลที่เตรียมได้จากสารประกอบโคออร์ดิเนชันชนิดไดนิวเคลียร์ของคอปเปอร์ (II) กับลิแกนด์ที่เป็นอนุพันธ์ของแอนทราซีน (Cu2L) และอินดิเคเตอร์ไพโรแกลลอล เรด (PGR) มาใช้เป็นตัวตรวจวัดไซยาไนด์ไอออนและใช้สารละลายบัฟเฟอร์ 80/20 (%v/v) CH3CN/H2O ใน 10 mM HEPES ที่ pH 7.4 เป็นตัวทําละลาย จากการศึกษาพบว่าเอนเซมเบิลดังกล่าวมีความจําเพาะเจาะจงในการตรวจวัด CN- ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีเพียง CN- เท่านั้นที่สามารถเข้าไปทําปฏิกิริยาการเติมด้วย นิวคลีโอไฟล์กับ PGR ในโครงสร้างของเอนเซมเบิลได้ โดยทําให้เกิดการเปลี่ยนสีของสารละลายสีน้ำเงินของเอนเซมเบิลไปเป็นไม่มีสี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2642
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
408-413.pdf888.43 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น