กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2637
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเพียงพักตร์ สุขรักษ์
dc.contributor.authorจารุวรรณ พิเคราะห์ผล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:10Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:10Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2637
dc.description.abstractจากการสํารวจและเก็บตัวอย่างไบรโอไฟต์ซึ่งประกอบด้วยมอสส์ ลิเวอร์เวิร์ต และฮอร์นเวิร์ตในสวนรุกชาติหนองตาอยู่ จังหวัดชลบุรีพบไบรโอไฟต์ทั้งหมด 12 ชนิด ประกอบด้วย มอสส์ 10 ชนิด 6 สกุล 6 วงศ์ลิเวอร์เวิร์ต 2 ชนิด 2 สกุล 2 วงศ์และไม่พบฮอร์นเวิร์ต มอสส์วงศ์ Fissidentaceae พบจํานวนชนิดมากที่สุดในพื้นที่ โดยพบ 3 ชนิด คือFissidens ceylonensis Dozy & Molk., F. gedehensis Fleisch. และ F. zollingeri Mont. หากพิจารณาในระดับปริมาณ ลิเวอร์เวิร์ต Lejeunea wightii Lendenb. ซึ่งอยู่ในวงศ์ Lejeuneaceae พบปริมาณมากที่สุด ไบรไอไฟต์ที่พบส่วนใหญ่เป็นชนิดที่เจริญบนพื้นทราย An investigation of bryophytes including mosses, liverworts, and hornworts in Nong Tha Yu Arboretum in Chonburi province leads to the recognition of 12 species including mosses 10 species, six genera, and six families and liverworts two species, two genera, and two families. Hornworts are not found in the area. Among the eight families of bryophytes found, the Fissidentaceae is the most common family representing by three species including Fissidens ceylonensis Dozy & Molk., F. gedehensis Fleisch., and F. zollingeri Mont. Moreover, of all bryophytes species found, Lejeunea wightii Lendenb. of the Lejeuneaceae was the most common. Majority of bryophytes are terrestrial growing on sand.th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectสวนรุกชาติหนองตาอยู่th_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectไบรโอไฟตth_TH
dc.titleBryophytes in Nong Tha Yu Arboretum, Chonburi provinceen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issueฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6
dc.volume19
dc.year2557
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journal
dc.page115-122.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
115-122.pdf888.31 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น