กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/263
ชื่อเรื่อง: สถานภาพขององค์ความรู้งานวิจัยด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในสื่อของประชาชนในภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A status research studies about communications and media participatory of people in the Eastern part of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ชวนวล คณานุกูล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม
การสื่อสาร - - วิจัย
องค์ความรู้
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสำรวจสถานภาพขององค์ความรู้งานวิจัยด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในสื่อของประชาชนในภาคตะงันออก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) จากวิทยานิพนธ์จำนวน 145 เล่ม ที่ตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2535-2551 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูล คือ แบบลงรหัส และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณา และการวิเคราะห์อภิมาน ผลการวิจัยพบว่า สาขาวิชาที่มีการศึกษาด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคตะวันออกมากที่สุดคือ สาขาบริหารการศึกษา โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ พื้นที่ที่ศึกษามากที่สุดอยู่ที่จังหวัดชลบุรี รูปแบบในการสื่อสารเป้นการสื่อสารทางเดียวมากที่สุด และเป็นทิศทางแบบล่างขึ้นบนมากที่สุด โดยงานวิจัยพบว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนั้นมีเพื่อให้ชุมชนแสดงความรู้สึก ปัญหาวิธีการวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาจากทัศนะชุมชนสูงสุด สื่อบุคคลเป็นสื่อที่ใช้ในการสื่อสารมากที่สุดและอยู่ในบริบทการศึกษา จากการวิเคราะห์อภิมานพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่าง ๆ กับตัวแปรตามการมีส่วนร่วมในภาพรวมดดยเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/263
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น