กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2629
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 3A4 ของน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้ไทย.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Inhibition of cytochrome P450 3A4 by Thai herbal teas and fruit juices
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทรงกลด สารภูษิต
พรพิมล รงค์นพรัตน์
ธันยาภรณ์ วงษ์ศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การยับยั้ง
น้ำผลไม้
สมุนไพร
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: เอนไซม์ Cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) เป็นเอนไซม์ที่พบมากที่ตับ ทําหน้าที่สําคัญในการย่อยสลายยาประมาณ 30% ของยาที่วางขายในปัจจุบัน เนื่องด้วยการรับประทานพืชสมุนไพรหรือผลไม้ควบคู่กับยา ทําให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยากับพืชสมุนไพร เพราะสารสมุนไพรออกฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ CYP3A4 ส่งผลกระทบต่อการย่อยสลายยาทําให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของนน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้ไทยที่นิยมรับประทานต่อการทํางานของเอนไซม์ CYP3A4 บริสุทธิ์ที่ได้จากการแสดงออกในระบบแบคทีเรียในหลอดทดลอง โดยพบว่า ที่ความเข้มข้น 10% v/v น้ำขิงและน้ำมะเฟืองลดการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 ได้ถึง 80% รองลงมาคือ น้ำทับทิม น้ำส้มเช้ง น้ำมะนาว และน้ำส้มเขียวหวาน (ลด 60-80%) ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า ควรที่จะระมัดระวังในการรับประทานยารักษาโรคที่ถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ CYP3A4 ร่วมกับพืชสมุนไพรและผลไม้ไทยข้างต้น เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2629
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
6-12.pdf963.24 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น