กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2612
ชื่อเรื่อง: An analysis of Thai students' EFL reading performance and ability development
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Malee Nitsaisook
Faculty of Humanities and Social Sciences
คำสำคัญ: English language - - Reading
English language - - Study and teaching
Reading skill
วันที่เผยแพร่: 2003
บทคัดย่อ: The study aimed to investigate the EFL reading performance of four groups of Thai secondary and tertiary students, the increase in their EFL reading ability and their developmental scale of EFL reading ability as compared to the scale developed by IEA Reading Literacy Study. Both skill-based and text type-based approaches were used for assessing reading performance. The mother-tongue Grade 9 English test developed by the IEA Reading Literacy Study was used. The findings revealed that these Thai students’ overall EFL reading achievement was unsatisfactory in spite of the statistically significant growth of the Grade 12 and the tertiary high achievers EFL reading ability. All groups performed more poorly on making inferences, narrative and the expository task domain, and the highest on document text reading and following directions. Their text type-oriented reading ability was considered to lag at least one scale behind the international developmental scale of reading literacy. Further research on EFL reading instruction in Thailand is definitely required so as to boost Thai students’ EFL reading ability.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2612
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น